Szkolenie

Kodeks Postępowania Administracyjnego

Postępowanie administracyjne w praktyce

Czego się nauczysz?

 • zapoznanie uczestników z wiedzą niezbędną do poprawnego stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
 • omówienie praktycznych problemów związanych z postępowaniem administracyjnym.
  • do uzgodnienia

Program szkolenia

Kodeks Postępowania Administracyjnego

1. Zasady postępowania administracyjnego.

 • Jak się zmieniły zasady postępowania administracyjnego?
 • Jakich zasad należy bezwzględnie przestrzegać prowadząc postępowanie?

2. Spór kompetencyjny. Wyłączenia pracowników i organu.

 • Właściwość organów.
 • Wyłączenie pracownika i wyłącznie organu– przesłanki, forma, odpowiedzialność - jak powinien zabezpieczyć się pracownik.

3. Wszczęcie postępowania –wybrane zagadnienia

 • Wszczęcie postępowania na wniosek i z urzędu. Kiedy następuje wszczęcie postępowania - chwila wszczęcia w zależności od formy: pisemna, ustna do protokołu, elektroniczna, ePUAP.
 • Anonimowe pisma i emaile – kodeks a postępowanie organów.
 • Forma wniosku, braki formalne, niejasne pisma, itp. Kwestia badania rzeczywistej woli Strony
  (w związku z orzecznictwem).
 • Pozostawienie wniosku bez rozpoznania - podstawy prawne, procedura, omówienie wybranych przykładów praktycznych.
 • Warsztaty – jak zaklasyfikować pisma i jakie podjąć działania w świetle KPA?

4. Strona / uczestnik / pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym

 • Kto jest stroną postępowania, a kto uczestnikiem postępowania?
 • Uprawnienia przysługujące stronie i uczestnikowi w postępowaniu administracyjnym.
 • Gdzie się kończą uprawnienia strony w postępowaniu administracyjnym?
 • Udostępnianie akt – nowy przepis w kpa rozszerzający odpowiedzialność pracowników.
 • Ochrona danych osobowych – kogo dotyczy i jakich informacji urząd nie może udzielać. Co można powiedzieć przez telefon?
 • Pełnomocnik. Różnica pomiędzy pełnomocnikiem Strony a jej reprezentantem.

5. Jak poprawnie załatwić sprawę?

 • Terminy do załatwienia sprawy.
 • Co jest dowodem w postępowania administracyjnym?
 • Skarga na bezczynność i nowa skarga na przewlekłość postępowania? Co to są czynności pozorne?
 • Terminy zwykłe i zawite. Skutki niedotrzymania terminów. Kiedy postępowanie można zakończyć?
 • Przywrócenie terminów (m.in. przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych – kwestia uprawdopodobnienia braku winy Strony).

6. Decyzje i postanowienia w praktyce.

 • Różnice między postanowieniem a decyzją, kiedy należy wydać które? Zakres, podstawa prawna, krąg adresatów, zaskarżenia.
 • Decyzja administracyjna - omówienie obligatoryjnych składników decyzji (znaczenie organu administracji publicznej, który ją wydał; data wydania; oznaczenie stron; osnowa decyzji; uzasadnienie faktyczne w decyzji administracyjnej, itd.).
 • Omówienie fakultatywnych składników decyzji (np.: termin, warunek, klauzula odwołalności).
 • Możliwość odstąpienia od uzasadnienia decyzji;.
 • Postanowienie - omówienie obligatoryjnych i fakultatywnych składników postanowienia.
 • Warsztaty - wady decyzji i postanowień:
  • wady istotne (m.in.: naruszenie przepisów o właściwości, brak podstawy prawnej lub rażące naruszenie prawa, sprawa już poprzednio rozstrzygnięta inną decyzją ostateczną;
   jej adresatem jest osoba, która nie jest stroną w danej sprawie; już w dniu wydania decyzja była niewykonalna i niewykonalność ta ma trwały charakter; zawiera wadę, która powoduje jej nieważność z mocy prawa na podstawie innych przepisów);
  • wady nieistotne (m.in.: omyłki, błędy pisarskie czy rachunkowe, braki lub niejasności)
   a ich usuwanie (uzupełnienia, sprostowania, wyjaśnienia wątpliwości).

7. Zawieszenie postępowania. Umorzenie postępowania.

 • Zawieszenie postępowania - przesłanki zawieszenia, okres zawieszenia, omówienie wybranych przykładów praktycznych.
 • Nowość w kpa – postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania.
 • Zawieszenie postępowania a liczenie terminów w świetle orzecznictwa.
 • Umorzenie postępowania – przesłanki, forma, skutki.

8. Doręczenia.

 • Doręczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych – zagadnienia problemowe i orzecznictwo.

9. Zaskarżalność decyzji administracyjnej oraz postanowień.

 • Odwołanie – forma i treść, najczęstsze uchybienia.
 • Podmioty uprawnione do zaskarżenia decyzji, m,in. czy osoba która nie była stroną może skutecznie skarżyć decyzję? Co zrobić gdy taka osoba wniesie odwołanie?
 • Tryb samokontroli – przesłanki, najczęstsze błędy, skutki.
 • Jakie są obowiązku organu pierwszego stopnia od chwili wniesienia odwołania?
 • Kiedy decyzja staje się ostateczna? Kiedy decyzja nieostateczna może podlegać wykonaniu?
 • Rygor natychmiastowej wykonalności w decyzji i po jej wydaniu.
 • Zażalenie – które postanowienia można zaskarżyć, a które nie.
 • Przesłanki przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszego stopnia
  po nowelizacji KPA.

10. Wznowienie postępowania, uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji

 • Przesłanki wznowienia postępowania w świetle KPA i orzecznictwa. Właściwość organu.
 • Upływ czasu a wznowienie postępowania – zasady poprawnego liczenia.
 • Jak określić decyzję na mocy której żadna ze stron nie nabyła praw? Zmiana decyzji.
 • Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo – przesłanki zmiany.
 • Wygaśnięcie decyzji – wątpliwości w doktrynie i praktyce.

11. Czas na dodatkowe pytania uczestników i dyskusję.

Metody szkoleniowe

Cena zawiera

 • 2 dni szkolenia (16 godzin) szkolenia
 • skrypt szkoleniowy
 • materiały dodatkowe
 • certyfikat
 • monitorowanie zadań wdrożeniowych
 • 60 dniowy e-mentoring
 • lunch (restauracja)
 • serwis kawowy premium
1490

Rabaty:

 • 2 uczestników - 10%
 • 3 uczestników - 15%
 • więcej - porozmawiajmy
Cena
Sale szkoleniowe Warszawa

Terminy szkolenia

  • do uzgodnienia

Zarejestruj uczestnika


Zapisz on-line

 

Masz pytania?

Jeśli chcecie Państwo otrzymać więcej informacji o tym szkoleniu, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.


Zapytaj o termin

lub pobierz formularz i wyślij faxem

Powyższy trening realizujemy również w formie szkolenia wewnętrznego dla firm, po uprzednim zmodyfikowaniu go w kierunku Państwa potrzeb.

Szkolenia otwarte
Szkolenia zamknięte
Szkolenia indywidualne